Mr Nkululeko Poya Chairman
Ms Nolubabalo Sondlo Board Member
Mr Mthozami Xiphu Board Member
Mr Leon Haywood Board Member
Mr Llewellyn Delport Board Member
Ms Nombulelo Tyandela Board Member